پرسيدن مهم تر از پاسخ دادن است...
نويسنده:دنيل كلاك,نويسنده:ريمو...