گل سرخي براي اميلي و چند داستا...
ويليام فالكنر
گربه اي كه عاشق باران بود
هنينگ مانكل
اخبار عجيب و حكايات غريب(تهران...
هرمان هسه