گل سرخي براي اميلي و چند داستا...
ويليام فالكنر
اخبار عجيب و حكايات غريب(تهران...
هرمان هسه