تحقيق در رسانه‌هاي جمعي
راجر ويمر، جوزف دومينيك
رسانه‌ها و مدرنيته: نظريه اجتم...
جان‌بروكشاير تامپسون
اصول خبرنويسي شناخت جمع‌آوري و...
اكبر نصراللهي
بازيگر و بدنش
ليتز پيسك
ايجاد انگيزه و اشتياق/1
كريستين جي آمانسون
زناشويي راز خوشبختي
زين العابدين كاظمي خلخالي
پاسداشت حريم همسر/مهارت هاي رع...
علي محمد صالحي
طلوع ماهواره و افول فرهنگ (چه ...
صادق طباطبايي
راهنماي تحقيق به زبان ساده
مسعود حاجي ابراهيمي
مهارت ارتباط فضاي مجازي
بتول گرگين
اينترنت و هويت ملي ديني ايراني...
كاميار صداقت ثمر حسيني
كاربرد مصاحبه و گزارش نويسي در...
محمدرضا رنجبر
همه چيز درباره شبكه ملي اطلاعا...
اصول روزنامه‌نگاري: آنچه دست‌ا...
بيل كواچ، تام رزنتيل
فن برنامه‌سازي تلويزيوني
جرالد ميلرسون
استراتژي در فرهنگ و رسانه
محمدمهدي انصاري/وحيد خاشعي
ارتباطات و توسعه
عليرضا مرادي/محمدصادق افراسياب...
زندگي در عيش مردن در خوشي
نيل پستمن
چگونه بين كار و خانواده توازن ...
كن ليزوت، بارباراليتواك
درآمدي بر ارتباطات سنتي در اير...
محمد‌مهدي فرقاني
مديريت قرائت متن - جلد 2
احمد رضا دالوند
راهنماي تحقيق به زبان ساده
مسعود حاجي ابراهيمي
يك جهان، چندين صدا: ارتباطات د...
شن مك برايد
كتاب حقايق ديجيتال رسانه هاي ه...
گزارشگران بزرگ
ديويد رندال
تاملي در مباني تبليغ
بهروز اثباتي
روپرت مورداك امپراطوري رسانه ا...
ويليام شاوكراس
آشنايي با روش هاي تبليغي-ج2
بهروز اثباتي
گفتار هاي در حقوق رسانه-ج1
محسن اسماعيلي
ارتباطات و آگاهي - جلد 2
محمدحسن زورق
مديريت مطبوعاتي (تاملي در اقتص...
حسين انتظامي
شگردهاي خبرنويسي
حسن قرباني