نظام اجتماعي و اقتصادي ايلخاني...
كارل يان
ميرايي
گونتر گراس
مامان و باباي دوست داشتني
فيتس هييو داتسون
آرزوهاي گمشده مرد كلاه دودي
هگمتانه در آتش