نظام اجتماعي و اقتصادي ايلخاني...
كارل يان
خشونت و انديشه هايي درباره سيا...
هانا آرنت
كنفوسيوس
كارل ياسپرس
ميرايي
گونتر گراس
مامان و باباي دوست داشتني
فيتس هييو داتسون
جاناتان مرغ دريايي/دوزبانه با ...
ريچارد باخ
آرزوهاي گمشده مرد كلاه دودي
شاهكارهاي هنريك ايبسن
هنريك ايبسن
هگمتانه در آتش