مقابله با طوفان
اساتيد دانشگاه هاروارد
مديريت نتيجه گرا
اساتيد دانشگاه هاروارد
استخدام و اخراج
اساتيد دانشگاه هاروارد
مديريت ريسك حسابرسي
حميد ارجمندي
روش شناسي مطالعه موردي در پژوه...
يان دل/توني هك
سيصد نكته در مديريت اسلامي بر ...
محسن قرائتي
مديريت پروژه
ديويد كله لند/لوئيس آيرلند
ارتباطات بحران جلد2
ارتباطات بحران جلد1
راهنماي ضرورت براي مديريت استع...
فراگرد تصميم گيري در مديريت به...
اخلاق مديريت و فرماندهي
عبدالحسين بينش
مدير موفق
عباس رحيمي