با امثال و حكم (آزموني از 110ض...
غلامرضا حيدري ابهري