سفرها و خاطره ها
محمد تيجاني
خسي در ميقات (رقعي،جامه دران)
جلال آل احمد
امين السلطان در سفر به اطراف و...
مختار حديدي