نقدي بر كمدي‌هاي اوليه شكسپير
درك تراورسي
سوگنمايش شاه ريچارد سوم
ويليام شكسپير