داستان هفت نفري كه به دار آويخ...
ليانيد آندريف
ناشناس (داستان هاي روسي)
فيودور داستايفسكي