عقايد يك دلقك (داستان هاي خارج...
هاينريش بل
سفينه زندگي
هرمان هسه
زبيندن پياده گرد
كريستف سيمون