سازشناسي
محمدتقي مسعوديه
ريتم در موسيقي
شهرام مظلومي
رساله آهنگ سازي
محسن الهاميان
فرهنگ آهنگ‌سازي جلد1
عليرضا مشايخي
فرهنگ آهنگ سازي جلد2
عليرضا مشايخي
فرم در موسيقي بين المللي
عليرضا مشايخي
بررسي موسيقي در آيين مهر و چند...
جهانگير داناي علمي
سيري در رساله هاي موسيقايي
حسين محمدزاده صديق
كوتاه‌ترين راه در نوازندگي پيا...
والتر گزه‌كين؛ كارل لايمر