در كشور مردان (جايزه بوكر)
هشام مطر
تقريرات شرح منظومه