طرح تحول نظام بانكي
عباس موسويان
ابزارهاي مالي اسلامي (صكوك)
عباس موسويان
تورم در اقتصاد ايران
محمد ابراهيم آقا بابايي
اقتصاددانان برتر جهان جلد1
محمد مخبر
فصلنامه اقتصاد اسلامي 49
توسعه و مناقشات پارادايمي جديد...
بايسته‌هاي اقتصادي از ديدگاه ف...
محسن اسماعيلي
پول و اسناد تجاري (كتابخانه دا...
حسن ميرجليلي/محسن معصومي/ناديا...
كوچك زيباست: اقتصاد با ابعاد ا...
ارنست‌فريدريك شوماخر
توسعه سياسي و اقتصادي در جهان ...
حسين ميرجليلي؛ جواد حسن‌پور؛ ع...