طرح تحول نظام بانكي
عباس موسويان
ابزارهاي مالي اسلامي (صكوك)
عباس موسويان
تورم در اقتصاد ايران
محمد ابراهيم آقا بابايي
اقتصاددانان برتر جهان جلد1
محمد مخبر
توسعه و مناقشات پارادايمي جديد...
بايسته‌هاي اقتصادي از ديدگاه ف...
محسن اسماعيلي
پول و اسناد تجاري (كتابخانه دا...
حسن ميرجليلي/محسن معصومي/ناديا...
كوچك زيباست: اقتصاد با ابعاد ا...
ارنست‌فريدريك شوماخر
توسعه سياسي و اقتصادي در جهان ...
حسين ميرجليلي؛ جواد حسن‌پور؛ ع...