رسانه هاي اجتماعي
حسين بصيريان جهرمي
گرافيك خبري
يونس شكرخواه
رسانه هاي جديد و آينده نگري نظ...
اميد علي مسعودي
نظريه پردازان فرهنگ سايبري(راي...
ديويد بل
مطالعه رسانه اي
گيل برانستون/روي استافورد
مصاحبه راديويي
جيم بيمن
اطلاعات كاربردي در فضاي مجازي ...
تبليغات هنر و رسانه از ديدگاه ...