مباني نشانه شناسي
دانيل چندلر
نوشته هاي پراكنده (دفتر3/زبان ...
كورش صفوي
نوشته هاي پراكنده (دفتر2/نشانه...
كورش صفوي
نوشته هاي پراكنده (دفتر1/معني ...
كورش صفوي
بيست و هشت اشتباه نويسندگان
جودي دلتون