فلسفه غرب

۲۵ فروردین ۱۳۹۸ ۰۱:۴۸:۲۱ ب.ظ

 

احساس نياز به مطالعه فلسفه در ايران رو به فزوني است. اين مطلب مي‌تواند هم مايه‌هاي اميد را به آينده‌اي که تنها احساسات و سياست‌زدگي حاکم نباشد روشن کند و هم مي‌تواند نويددهنده هيچ باشد. فلسفه اگر صرفاً تکرار الفاظ مغلق گذشتگان باشد يا پيروي از اين و آن، نه تنها نويددهنده آينده‌اي بهتر نخواهد بود که پاي‌بستي است براي ايستايي. آنچه فلسفه را فلسفه مي‌کند پرسش است و پرسش نه با پيروي از شرق به دست مي‌آيد و نه از غرب. پرسش فلسفي نسبتي با زمانه و فرهنگ و امور انضمامي اکنون ما و ريشه در سنت بومي هر فرهنگ دارد. ولي فلسفه جهاني است. پس بايد با جهان فلسفه و فلسفه جهاني ارتباط برقرار کرد. فلسفه را مي‌توان به سه شيوه آموخت. آنچه معمولاً در دانشگاه‌ها و مطالعات افراد علاقه‌مند به اين رشته متداول است، انباشت اطلاعات است که بيشتر با خواندن تاريخ فلسفه يا کتاب‌هايي که اقوال فيلسوفان را شرح و بسط مي‌دهد، ممکن مي‌شود. نوع ديگر مواجهه با فلسفه، آشنايي با سير تطور فلسفه و اينکه چگونه انديشه‌ها در طول زمان از پس يکديگر آمده‌اند و چه نسبتي با زمانه و فرهنگ و تاريخ داشته است و به کدام سمت‌وسو ميل کرده‌اند و اساساً فلسفه چيست و چه تمايزي با علوم ديگر دارد، ما چه نيازي به آن داريم و ... . در نهايت مي‌توان تفکر فلسفي و در واقع فلسفيدن را آموزش ديد، گرچه اين امر صرفاً با آموزش و مطالعه ميسور نمي‌شود ولي مي‌توان زمينه‌هاي آن را فراهم کرد. در اين سير مطالعاتي مقدماتي سعي شده که هر سه نوع مواجهه با فلسفه را بگنجانيم و با هرکدام از اين موارد سه‌گانه آشنايي اجمالي پيدا کنيم. مخاطب اين سير تمام علاقه‌مندان به فلسفه هستند که هنوز به صورتي جدي وارد اين عرصه نشده و يا تازه گام در وادي فلسفه نهاده‌اند. شما در پايان اين سير، آشنايي اجمالي با تاريخ فلسفه و نيز سير تطور فلسفه و تفکر نقادانه و نحوه پرسش فلسفي پيدا مي‌کنيد. آشنايي اجمالي پيدا مي‌کنيد با اينکه اساساً فلسفه چه هست و چه نيست، تفاوت فلسفه با ساير علوم چيست، فلسفه به چه‌کار مي‌آيد، تاريخ فلسفه چيست، چگونه ذهني فلسفي داشته باشيد و مهم‌تر از همه اينکه آيا اساساً به‌درستي سراغ فلسفه آمده‌ايد يا نه! پرسيدن مهم‌تر از پاسخ دادن است.

 

فلسفه چیست؟فلسفه در عملراهنمای تفکر نقادانه؛ پرسیدن سؤال‌های به‌جامسائل فلسفیالفبای فلسفهراه‌هایی به تفکر فلسفی؛ درآمدی بر مفاهیم بنیادینپرسیدن مهم‌تر از پاسخ دادن است